Pomocník

Predstavujeme Vám vizualizáciu dát, ktoré sú zadarmo dostupné na stránkach Ministerstva vnútra SR. Vizualizácia je členená do 5 častí, z ktorých 4 časti slúžia zároveň ako ovládacie prvky na filtrovanie zobrazovaných údajov

Všetky časti sú navzájom prepojené a filtrovanie dát v niektorej z častí ovplyvňuje zobrazenie vo všetkých ostatných častiach.

Každý komponent vo svojej hornej časti obsahuje 2 ovládacie prvky:

all

Kraje

Tento komponent slúži na porovnanie a filtráciu zločinnosti podľa krajov SR. Štatistiku pre konkrétny kraj je možné získať prostredníctvom kliknutia na mapku alebo legendu. Výber je možné zrušiť opätovným kliknutím na vybraný kraj.

Hodnoty kriminality na mape sú reprezentované sýtosťou farby, kde tmavšia farba znamená vyššiu hodnotu kriminality (pre všetky veličiny, ktoré nie sú uvádzané v percentách, tmavšia farba znamená horšiu hodnotu pre daný kraj). Pre objektívne porovnanie krajov je vhodné nastaviť veličinu na 1000 obyvateľov za rok, alebo pomernú veličinu (uvádzanú v percentách).

 

region

Časové ohraničenie

Tento komponent slúži na porovnanie, sledovanie trendov a filtráciu zločinnosti podľa rokov. Štatistiku pre konkrétny rok je možné získať prostredníctvom kliknutia na stĺpec v grafe. Výber je možné zrušiť opätovným kliknutím na vybraný rok.

Hodnoty kriminality sú v stĺpcovom grafe reprezentované výškou stĺpca, kde vyšší stĺpec znamená vyššiu hodnotu kriminality (pre všetky veličiny, ktoré nie sú uvádzané v percentách, teda vyšší stĺpec znamená horšiu hodnotu).

 

year

Členenie podľa typu kriminality

Tento komponent slúži na porovnanie a filtráciu zločinnosti podľa typu zločinu. Rozdeľuje sa na skupiny typov kriminalít (vnútorné medzikružie) a typy kriminality (vonkajšie medzikružie). Štatistiku pre požadovanú skupinu alebo typ kriminality je možné získať prostredníctvom kliknutia na medzikružie alebo legendu.

Hodnoty pre jednotivé typy kriminality sú reprezentované veľkosťou výseku medzikružia, kde väčší výsek znamená vyšší podiel daného typu kriminality na celkovej kriminalite. Pre veličiny, ktoré sú uvádzané v percentách, nemá veľkosť kruhového výseku štatistický význam.

 

typ

Sledovaná veličina

Tento komponent slúži na výber veličiny, prostredníctvom ktorej je možné porovnávať kriminalitu. Dostupné veličiny sú buď hodnoty nejakého ukazovateľa, alebo pomery týchto hodnôt (percentá). Pre veličiny, ktoré nie sú pomerom ukazovateľov, je možné aktivovať buď Absolútne hodnoty (t.j súčty), alebo Hodnoty na 1000 obyvateľov za rok.

Štatistiku pre požadovanú veličinu je možné získať prostredníctvom kliknutia na text alebo graf. Výber nie je možné zrušiť, vždy musí byť vo výbere práve jedna veličina. Pre veličiny, ktoré nie sú pomerom ukazovateľov, je možné aktivivať Absolútnu hodnotu alebo Hodnotu na 1000 obyvateľov za rok v hornej časti komponentu.

Hodnoty ukazovateľov v rámci jednotlivých veličín sú reprezentované v pruhovom grafe veľkosťou prislúchajúceho pruhu, kde väčší pruh znamená vyššiu hodnotu veličiny. Jednotlivé hodnoty je možné porovnávať len medzi veličinami v jednom podgrafe.

 

velicina

FAQ